Toggle mobile menu

Om Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for kultur, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn, pengespill og lotteri.

Lenke til Kulturdepartementets nettsider

Opphavsretten reguleres av åndsverkloven (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk) og forskrift til denne. Kulturdepartementet har ansvar for dette regelverket.

Den som skaper et åndsverk – f.eks. en bok, et stykke musikk eller en film – har opphavsrett til verket. For at noe skal være et åndsverk må opphavsmannen ha gjort en individuell skapende innsats, og verket må ha såkalt ”verkshøyde”. Opphavsretten oppstår i det et verk er skapt. Det er ikke krav om registrering for å oppnå vern.

Opphavsretten skal sikre kunstnernes rettigheter og bidra til innovasjon og utvikling av nye kulturuttrykk. 

Den som har opphavsrett til verk har enerett til å lage eksemplar (en kopi) av verket og å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. Opphavsretten omfatter også såkalte ”nærstående rettigheter”, dvs. rettighetene til bl.a. utøvende kunstnere, plateprodusenter og kringkastere. Loven avgrenser også eneretten og gir regler om hva som tillates av bruk uten at opphavsmannen må spørres (f.eks. privat bruk), og hvilken bruk som kan gjøres mot betaling, men uten forhåndssamtykke. Samtidig ivaretar lovgivningen opphavsmannens ideelle rettigheter, dvs. retten til å gripe inn mot krenkende bruk, og retten til å bli navngitt slik god skikk tilsier.

Sist oppdatert: 16. januar 2015