Toggle mobile menu

Om ØKOKRIM

ØKOKRIM er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi har noen av de mest omfattende, kompliserte og prinsipielle sakene på området.

Lenke til ØKORIMs nettsider

ØKOKRIM ble opprettet i 1989, og er både et særorgan i politiet og et statsadvokatembete med nasjonal myndighet. Som statsadvokatembete er ØKOKRIM underlagt Riksadvokaten. Som sentralt politiorgan er ØKOKRIM administrativt og budsjettmessig underlagt Politidirektoratet.

ØKOKRIMs oppgaver er å:

  • avdekke, etterforske, påtale og føre egne saker for retten
  • bistå nasjonale og utenlandske politi- og påtalemyndigheter
  • heve politiets og påtalemyndighetens kompetanse og drive opplysningsvirksomhet
  • drive kriminaletterretning, særlig motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner
  • være rådgivende organ for sentrale myndigheter
  • delta i internasjonalt samarbeid

Stortinget har de senere år skjerpet strafferammen for overtredelse av en rekke typer immaterielle rettigheter. For overtredelser av patentloven, varemerkeloven, designloven, kretsmønsterloven og planteforedlerloven er den alminnelige strafferammen nå ett års fengsel. Ved særlig skjerpende omstendigheter er strafferammen tre års fengsel.

ØKOKRIM deltar i de årlige Cross Nordic IPR-Prosecutors Meetings hvor statsadvokater i de nordiske landene utveksler erfaringer og informasjon om dette kriminalitetsområdet.

I den utstrekning en krenkelse av immaterielle rettigheter faller inn under ØKOKRIMs ansvarsområde, vil vi kunne etterforske og iretteføre sakene, eventuelt veilede politidistriktene i deres arbeid med sakene.

 

Sist oppdatert: 13. januar 2015