Toggle mobile menu

Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

DSB forvalter reglene om produktsikkerhet.

Lenke til DSBs nettsider og www.sikkerhverdag.no

Produktsikkerhet

På produktsikkerhetsområdet har DSB ansvaret for å forebygge at produkter setter helse, sikkerhet eller andre forhold vedrørende vern av samfunnsinteresser i skade. DSB har ansvar for produkter under produktkontrolloven og brann- og eksplosjonsvernloven. EØS-vareloven er også sentral i DSB sitt arbeid med produkter.

Tilsyn

DSB sørger hovedsakelig for at de kravene som stilles til de ulike produktene i regelverket etterleves ved tilsyn. Et tilsyn kan komme som følge av en bekymringsmelding fra publikum, eller etter opplysninger om en ulykke eller uhell. I tillegg gjør DSB tilsyn med markedsaktører av eget tiltak. DSB mottar videre meldinger gjennom RAPEX (EUs informasjonssystem om farlige produkter i Europa) og fra de ulike markedsaktørene når de har oppdaget risikoer ved sine produkter. DSB sørger i slike tilfeller å gi publikum og andre markedsaktører informasjon om risikoen ved produktene.

Samarbeid med tollmyndighetene

En annen viktig måte for DSB å forhindre at produkter som ikke oppfyller regelverket havner på markedet er gjennom tollmyndighetene som stanser produktene på grensen.

CE-merking

For flere av de varegruppene DSB har ansvar for stilles det krav til CE-merking. CE-merket er en måte for myndighetene å se at produktet oppfyller de kravene som stilles i regelverket. Forfalskede varer har ofte ikke vært vurdert opp imot de sikkerhetskravene som fremgår av regelverket, og kan derfor mangle CE-merket. Det er imidlertid ikke uvanlig at de som forfalsker varer også påfører produktene sine et CE-merke. I slike tilfeller vil dokumentasjonen om produktet kunne avsløre om de er vurdert opp imot gjeldende sikkerhetskrav.

Regelverk utviklet i EU/EØS

Regelverket på produktsikkerhetsområdet er i stor grad utviklet i EU/EØS. DSB følger derfor utviklingen av produktsikkerheten i Europa.

  

   

Sist oppdatert: 10. februar 2015