Toggle mobile menu

Om Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansvaret for å utforme en nasjonal innovasjonspolitikk, som blant annet omfatter utviklingen av en næringsrettet politikk for immaterielle rettigheter.

Lenke til Nærings- og fiskeridepartementets nettsider

NFD har ansvaret for rammene til Patentstyret og for patentstyrelova (lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter).

Regelverk og politikkutvikling på feltet immaterialrett involverer flere ulike departementer. Immaterielle rettigheter som patenter og varemerker har stor betydning for bedrifters inntjening. Piratkopiering og varemerkeforfalskning truer de fortrinnene som gjør bedrifter unike.

Sist oppdatert: 10. februar 2015