Toggle mobile menu

Om Patentstyret

Patentstyret er et nasjonalt senter for immaterielle rettigheter og verdier. Vi bidrar til å fremme innovasjon og konkurransekraft og hjelper norsk næringsliv å styrke virksomheten sin på ulike måter.

Lenke til Patentstyrets nettsider

Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design (industrielle rettigheter) i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv.

I tillegg har vi en pådriverrolle der vi tar initiativ og stimulerer norsk næringsliv til økt beskyttelse og bedre bruk av immaterielle rettigheter. Vi gir kunnskap om immaterielle rettigheter og verdier, slik at bedrifter kan sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet.

Opprettelsen av nettsted og myndighetsnettverk

Patentstyret er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

I forbindelsen med stortingsmeldingen «Unike idear, store verdiar – om immaterielle verdiar og rettar - Meld. St. 28 (2012-2013)» ga NFD Patentstyret i oppdrag å opprette og vedlikeholde et nettsted med informasjon om piratkopiering. Patentstyrets kompetanse om immaterialrett gir et godt grunnlag for å veilede og gi informasjon på dette området. Patentstyret deltar jevnlig i internasjonale fora som arbeider med denne typen problemstillinger, som blant annet EU-observatoriet om inngrep i immaterielle rettigheter.

Patentstyret har i tillegg fått sekretariatsfunksjonen for det nyopprettet myndighetsnettverket mot piratkopiering og varemerkeforfalskning.

Følg Patentstyrets første 100 år

I forbindelse med Patentstyrets 100-årsjubileum har vi laget en kavalkade om norske ideer og nordmenns oppfinnsomhet. Filmen er laget i samarbeid med NRK Aktivum.

 

Sist oppdatert: 13. januar 2015